Stowarzyszenie

Aktualności

W dniu 07-05-2007 w Okunince odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Poleskiej Organizacji Turystycznej (SPLOT). Podczas spotkania przedstawiono raport z dotychczasowej działalności stowarzyszenia oraz jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano również nowy zarząd w składzie: Grzegorz Kowalczuk (Prezes Zarządu), Leszek Hawryszczak (V-ce Prezes Zarządu), Włodzimierz Lisowski (Sekretarz), Sylwester Kozub (członek Zzarządu), Elżbieta Jarmoszuk (Skarbnik).

Działalność

Stowarzyszenie Poleska Lokalna Organizacja Turystyczna (SPLOT) zostało założone w 2000 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców, związanych z turystyką. Głównym celem SPLOT jest promocja Polesia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Stowarzyszenie w swoim założeniu stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.

SPLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu Polesia m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt studyjnych. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.

Wspólne działania członków SPLOT przynoszą już pierwsze efekty. Polesie, znane dotychczas przede wszystkim jako miejsce nieodkryte, staje się również coraz bardziej popularnym celem wyjazdów oraz krótkich podróży w ramach turystyki weekendowej. Dzięki akcjom promocyjnym przeprowadzanym m.in. przez SPLOT wzrasta także zainteresowanie mieszkańców innych regionów Polski ofertą kulturalną, gastronomiczną i turystyczną. W najbliższym czasie planowane jest stworzenie kompleksowego programu obsługi ruchu turystycznego na terenie Polesia, poprzez możliwość zaoferowania turystom pakietów usług turystycznych.

W większości krajów, gdzie gospodarka stoi na wysokim poziomie, takie organizacje jak SPLOT są normalnością. To właśnie za ich pomocą łatwiej pozyskiwać środki finansowe z funduszy unijnych, a na tym przede wszystkim powinno nam wszystkim zależeć...

Kto skorzysta z działalności SPLOT-u ? Nie ma wątpliwości, że wszyscy mieszkańcy naszego regionu, choć pewnie najwięcej ci zajmujący się turystyką na co dzień..

Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Grzegorz Kowalczuk - Prezes Zarządu
Leszek Hawryszczak - v-ce Prezes Zarządu
Włodzimierz Lisowski
Sylwester Kazub - Skarbnik
Elżbieta Jarmoszuk - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Celina Wężyk
Ambrozik Ewa
Jolanta Pająk

Status

Czlonkowstwo

 

Adres do korespondencji

22-200 Włodawa
ul. Kocielna 7 lok. 11

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.